Opintotarjotin

Kasvatustieteet

Hae nyt lukuvuoden 2024–2025 opintoihin!

Hae tästä

Miten opiskellaan Kasvatustieteiden opintolinjalla?

Kasvatustieteiden opintolinjan opiskelumenetelmät kehittävät itseohjautuvuutta, aktiivisuutta, itsenäisiä opiskelutaitoja ja ryhmätyötaitoja. Opinnot suoritetaan itsenäisesti, pareittain tai ryhmässä.

Pääasialliset suoritustavat ovat ryhmätyöt ja itsenäiset yksilösuoritukset eli esseetyyppiset kirjalliset oppimistehtävät. Oppimistehtäviä voi toisinaan tehdä myös parin kanssa. Ryhmätyöt ovat yhdessä toisten kanssa valmisteltavia ja suoritettavia oppimistehtäviä, ryhmäkeskusteluja tai oppimispiirejä. Myös tenttimahdollisuuksia on ja lisäksi joitakin tehtäviä voi suorittaa verkkokursseina. Vaikka työskentelytavoissa korostuukin toisaalta opiskelijan omatoiminen työskentely tai opiskeluryhmässä tapahtuva yhteinen työskentely, sisältyy opetukseen myös luento-osuuksia, jolloin opiskelijan oma tarkkaavaisuus ja aktiivisuus ovat tärkeässä asemassa.

Pääset laatimaan oman henkilökohtaisen opintosuunnitelman (hops), joka auttaa opintojen suunnittelussa ja mielekkäiden kokonaisuuksien luomisessa. Voit koostaa tarjotuista oppiaineista itsellesi sopivan opintokokonaisuuden. Henkilökohtainen ja ryhmänohjaus tukevat sinua opinnoissasi.

Opintomaksuusi sisältyvät kaikki opiston opintotarjottimelta valitsemasi opinnot, myös avoimet yliopisto- ja amk-opinnot.

Kasvatustieteiden opintotarjotin

Alkio-opistossa suorittamasi avoimen yliopiston tai avoimen ammattikorkeakoulun opintokokonaisuudet ja yleisopintojaksot sekä kieli- ja viestintäopinnot voit myöhemmin sisällyttää osaksi korkeakouluopintojasi.

Perusopinnot

 • Kasvatustiede 25 op (JY)
 • Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi 25 op (UEF)
 • Erityispedagogiikka 25 op (JY)
 • Sosiaalipsykologia 25 op (UEF)

Aineopinnot

 •   Kasvatustiede 35 op (JY)

Yhteisöpedagogi-koulutuksen väyläopinnot 60 op

 • Humakin avoimen ammattikorkeakoulun opinnot 30 op
 • Alkio-opiston opinnot 30 op

Kieli- ja viestintäopinnot

Opintokokonaisuuksien lisäksi voit suorittaa yliopistotutkintoon vaadittavia kieli- ja viestintäopintoja sekä muita yliopistollisia yleisopintoja.

 • Academic Reading and Communication Skills
 • Ruotsi, kirjallinen ja suullinen taito
 • Kirjoitusviestintä
 • Vuorovaikutuksen ja viestinnän perusteet

Opiston opintoja

 • Akateemiset opiskelutaidot 2 op
 • Ohjaus ja ryhmäohjaus 1–3 op
 • Opeksi 2 op
 • Aineistokoetaidot 2 op