Opintotarjotin

Historia ja kulttuuritieteet

Hae nyt lukuvuoden 2024–2025 opintoihin!

Hae tästä

Miten opiskellaan Historia ja kulttuuritieteet opintolinjalla?

Historia ja kulttuuritieteet -linjalla opiskelu on monimuotoista, mikä lisää opiskelutaitojasi ja kehittää akateemisia valmiuksiasi.

Opintoihin sisältyy lähiopetuksen lisäksi tenttejä, esseitä, oppimistehtäviä, ryhmätöitä, lukupiirejä, harjoituksia, seminaareja, tuutortunteja ja itsenäistä opiskelua. Saat siis paitsi preppausta ja opetusta historian ja kulttuuritieteiden teemoista, myös akateemisia valmiuksia yliopisto-opintoihin, jotka auttavat sinua myöhemmissä opinnoissasi.

Opintojen aikana harjoittelemme vastaamista pääsykokeisiin. Älä jää yksin pääsykoeurakan kanssa – meillä saat henkilökohtaista tukea, monipuolista lähiopetusta, konkreettisia valmiuksia onnistumiseen sekä vertaistukea muilta.

Opinnot ovat yliopistotutkinnon osia.

Opintotarjotin

Alkio-opistossa suorittamasi avoimen yliopiston opintokokonaisuudet ja yleisopintojaksot, kieli- ja viestintäopinnot voit myöhemmin sisällyttää osaksi korkeakouluopintojasi.

Avoimen yliopisto-opintojen avulla voit myös kerryttää väyläopintojasi eli lisätä mahdollisuuksia päästä yliopistoon ilman valintakokeita. Opintomaksuusi sisältyvät kaikki opiston opintotarjottimelta valitsemasi opinnot, myös avoimet yliopisto- ja amk-opinnot.

Yliopisto-opinnot

Historian perusopinnot 30 op

 • Johdatus historian tutkimukseen
 • Varhaismodernin ajan tutkimus
 • Sukupuolihistoria
 • Politiikka, kieli ja kulttuuri
 • Terveys, sairaus ja hyvinvointi
 • Yhteiskunnan muutoksen ja talouden historia

Historian aineopinnot 40 op

 • Historiantutkimuksen lähteet
 • Historiantutkimuksen menetelmät
 • Erikoistumisopinnot
  • Aate- ja käsitehistoria, poliittinen kulttuuri
  • Arjen kulttuurihistoria
  • Historian pedagogiikka
  • Kansainvälisten suhteiden historia
  • Kasvatuksen ja koulutuksen historia
  • Kriisit ja yhteiskuntien muutos
  • Lapsuuden ja perheen historia
  • Luonto ja ympäristö
  • Sukupuolihistoria
  • Talous- ja liiketoimintahistoria
  • Terveys, liikunta ja kulttuuri
  • Historiallinen väkivaltatutkimus
 • Praktikum

Poliittisen historian perusopinnot 25 op

 • Johdatus politiikan tutkimukseen
 • Johdatus poliittisen historian tutkimukseen
 • Ideologioiden muotoutuminen ja politiikan teorian klassikot
 • Suomalaisten maailmat
 • Maailmanhistoriat

Taidehistorian ja taidekasvatuksen perusopinnot 30 op

 • Taide kulttuurisena ilmiönä
 • Taiteentutkimuksen perusteet
 • Taide ja yleisöt
 • Länsimaisen taiteen historia
 • Suomen taiteen historia
 • Länsimaisen kulttuurin teemat ja kuvasto

Museologian perusopinnot 25 op

 • Johdanto museologiaan
 • Kokoelmatyö
 • Museo ja yleisö
 • Työssäoppiminen I

Tulevaisuudentutkimuksen perusopinnot 25 op

 • Tulevaisuusajattelu ja skenaariot 5 op
 • Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät 5 op
 • Tulevaisuudentutkimuksen menetelmien soveltaminen 5 op
 • Tulevaisuudentutkimuksen tieteellinen perusta 5 op
 • Vaihtuvateemainen tulevaisuudentutkimuksen opintojakso 5 op

Arkeologia ja historia

 • Esihistoriasta keskiajan loppuun  5 op

Kulttuurien tutkimus 15 op

 • Introduction to Cultural Studies
 • Uskonto, maailmankuva ja perinne: Perinteen ja uskonnon ydinkysymyksiä
 • Alkuperäiskansat, Maailmankuvat ja Ympäristö

Akateemisia taitoja tukevia opintoja

 • Akateemiset opiskelutaidot
 • Ajankohtaista maailmassamme
 • Antiikin historia
 • Antiikin pidot/Antiikin kulttuurihistoria
 • Esihistoria ja vanhat korkeakulttuurit
 • Keskiajan historia
 • Kulttuurin aikakaudet
 • Linjatunti
 • Opintomatkat
 • Naisen ja perheen historia
 • Sodan kulttuurihistoria

Kieli- ja viestintäopinnot

 • Kirjoitusviestinnän perusteet 3 op
 • Vuorovaikutuksen ja viestinnän perusteet 3 op
 • Academic Reading and Communication Skills 3 op
 • Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen taito 5 op

Alkio-opistolta saat todella hyvät eväät jatko-opintoihin!

”Olin Alkiolla lukuvuoden 2021–2022. Tänä aikana suoritin opintoja yhteensä 91 opintopisteen verran. Opintoihin kuuluivat historian perusopinnot (30 op), poliittisen historian perusopinnot (25 op), yksi kurssi historian aineopintoja (5 op), avoimen yliopiston kieli- ja viestintäopinnot (11 op) sekä opiston yleissivistäviä opintoja (20 op).” – Ukri