Kestävän kehityksen toimenpiteet

Kunnianhimoiset kestävän kehityksen tavoitteet saavutetaan arjen pienillä teoilla, suurilla toiminnan muutoksilla, yhdessä tekemisellä sekä uusia näkökulmia antavalla oppimisella. Alkion kestävän kehityksen toimintaa ohjaa eettinen kompassi, jonka tavoitteena on tukea kestävän kehityksen toimien toteuttamista. Alkion eettisen kompassin perustavana ideana on ekososiaalisen sivistyksen näkökulma, jonka mukaan luonnon ja ihmisten hyvinvointi on vastavuoroista. Tällöin hyvinvoiva ympäristö on myös osa ihmisten hyvinvointia. Näkökulman mukaan kaikki kestävän kehityksen ekologiset, sosiaaliset, taloudelliset ja kulttuuriset toimet ovat osa yhtä kokonaisuutta. Kestävän kehityksen toimissa on siten otettava huomioon tarkasti toiminnan vaikutukset eri kestävän kehityksen ulottuvuuksien mukaan.

Ekososiaalinen sivistys

Ekososiaalisella sivistyksellä tarkoitetaan oman toiminnan vaikutusten ymmärtämistä ja ymmärrystä toimia vastuullisesti suhteessa ympäristöön ja toisiin ihmisiin. Ekososiaalinen sivistys näkyy niin henkilökuntamme ammattitaidossa kuin tarjoamassamme opetuksessa. Ekososiaalisen sivistyksen kautta hahmotamme paremmin toimintamme vaikutukset sekä toimimme todennäköisesti kestävän kehityksen mukaisilla tavoilla. Osallistamme ekososiaalisen sivistyksen nimissä myös opiskelijoita ja henkilökuntaa Alkio-opiston kestävän kehityksen toteuttamiseen ja kehittämiseen. Opiston opiskelijat ja henkilökunta pääsevät esittämään kehityskohteita ja mielipiteitänsä itsenäisesti ja tasaisin väliajoin pidettävien kyselyiden kautta. Alkio-opisto oli mukana vuonna 2021 pilotoimassa OKKA-säätiön kestävän kehityksen sertifikaatin uusia indikaattoreita. Tärkeintä meille kestävässä kehityksessä onkin, että uudistumme ja kehitymme ajan kuluessa, emmekä jää laakereille makaamaan!

Kestävyysosaamisen kärjessä 2025

Kestävän kehityksen tavoitteidemme saavuttamiseen liittyy vahvasti itsensä kehittäminen ja uuden oppiminen. Kehittääksemme kestävyysosaamista opistolla ja laajemmin koko kansanopistokentällä, pyrimme olemaan omalla alallamme kestävyysosaamisen kärjessä vuoteen 2025 mennessä. Tämän tavoittaaksemme koulutamme henkilöstöämme aktiivisesti kestävän kehityksen teemoista sekä tarjoamme opiskelijoille mahdollisuuksia oppia ja toteuttaa kestävään kehitykseen liittyviä asioita osana opintoja ja päivittäistä elämistä opistolla. Yksi etappi matkalla kestävyysosaamisen kärkeä on osallistuminen Suomen kansanopistoyhdistyksen vetämään Aikuisten perustaidot-hankkeeseen. Olemme mukana suunnittelemassa kansanopistokentälle kestävyys- ja digitaidot-opintokokonaisuuksia ja niiden opetussuunnitelmia.

Vuosittain toteutettava kestävän kehityksen viikko kokoaa opiston väen yhteen pohtimaan Agenda2030-teemoja. Opiskelijat pääsevät suunnittelemaan ja toteuttamaan erilaista kestävän kehityksen teemojen mukaista ohjelmaa. Aikaisempina vuosina opistolla on nähty kaikkea luontoretkistä ja virtuaalimatkailusta luentoihin ja vegaanisten ruokauutuuksien maisteluun. Keke-viikon tarkoitus on korostaa kestävän kehityksen roolia osana opiston toimintaa sekä antaa tietoa ja uusia näkökulmia kestävän kehityksen moninaisista teemoista ja haasteista.

Hiilineutraali Alkio 2030

Hiilineutraaliuden tavoitteella olemme sitoutuneet laajemmin globaaleihin kestävän kehityksen tavoitteisiin. Hiilineutraalius tämän vuosikymmenen aikana on kunnianhimoinen tavoite ja sen saavuttamiseksi on vielä tehtävä paljon työtä. Jotta pysyisimme kärryillä oman toimintamme ympäristövaikutuksista, olemme aloittaneet matkamme kohti hiilineutraaliutta kartoittamalla erilaisia mahdollisuuksia mitata hiilidioksidipäästöjämme. 

Ympäristövaikutusten vähentämiseksi olemme vaihtaneet lämmitysenergiamuotoa öljystä kaukolämpöön, kartoittaneet ja vähentäneet veden ja sähkön kulutusta ja jätemääriä. Olemme ottaneet toiminnassamme huomioon pienet, mutta ympäristön kannalta merkittävät arjen valinnat. Käytämme opiston ravintolassa uudelleenkäytettäviä ja kierrätettäviä materiaaleja, sekä pyrimme tarjoilemaan kestäviä ja vähäpäästöisiä ruokavaihtoehtoja opiston tapahtumissa sekä päivittäisessä ruokatarjonnassa. Lisäksi olemme panostaneet kiinteistöjen energiatehokkuuteen uusien rakennuksien suunnittelun sekä vanhojen rakennusten korjaus- ja uudistamistöiden kautta. Myös kierrätysmahdollisuuksia on opistolla monipuolistettu ja kierrättämiseen löytyy kattavat ohjeet.

Ympäristön kestävyyden ja monimuotoisuuden turvaamisen puolesta lahjoitamme vuosittain 100 € Luonnonperintösäätiön kohteisiin. Lahjoituskohteita ovat mm. Tiitiäisen metsä Pirkanmaalla, Metsäpirtti Uuraisilla ja Teerisuo Kainuussa. Vuosittainen kohde valitaan äänestämällä.

Voimaannuttava yhteisöllisyys

Kansanopistona meillä on vastuu sosiaalisesta kestävyydestä. Tarjoamme väyliä jatko-opiskeluun vapaan sivistystyön koulutusten ja korkeakouluun valmentavien opintojen kautta. Meille opiskelijoidemme hyvinvointi ja tulevaisuus ovat tärkeitä asioita. Panostamme erityisesti henkilökohtaiseen ohjaukseen ja Hyvis-toimintaan. Opiskelijakunnan hallitus järjestää linjarajat ylittävää vapaa-ajantoimintaa ja asuntolatoimikunta organisio asumisen arkea. 

Opistolla opiskelijat nähdään yhdenvertaisina ja tasa-arvoisina toimijoina. Opiskelijoilla on mahdollisuus antaa Alkio-opiston toiminnasta palautetta ja vaikuttaa opistolla tehtäviin päätöksiin aktiivisesti. Alkio-opiston yhteiskunnallisista vaikutuksista kerätään tietoa kyselyiden avulla ja opiskelijapalautteita kehittämistarpeiden kartoittamiseksi. Kyselyillä saatujen tietojen perusteella parannetaan opiskelijoiden hyvinvointia sekä edistämään opiskelijoiden ryhmäytymistä ja sopeutumista. Aikaisemmissa kyselyissä Alkio on saanut toiminnastaan erinomaista palautetta opiskelijoiltaan! 

Opistolla opiskelija suunnittelee opettajien kanssa itse opintosuunnitelmansa, ja opettajat avustavat opintojen etenemisessä ja suunnittelussa läpi opintomatkan. Lisäksi tarjoamme opiskelijoillemme liikunta- ja harrastusmahdollisuuksia sekä mahdollisuuden opiskelijaterveydenhuoltoon. Helmikuussa 2022 aloitimme koko opiston yhteiset opistokahvit. Opistokahvien ideana on ottaa pieni lepohetki arjen keskelle, jutella mukavia ja nauttia kahvia (tai teetä) ja pullaa. Opiskelijoille tarjotaan mieluisia ja hyvinvoinnin kannalta keskeisiä vapaa-ajan vieton mahdollisuuksia. Opistolla on esimerkiksi frisbeegolfrata, rantasauna ja opiskelijoiden oma musaklubi Embryo. Opiskelijakunnan hallitus osallistuu myös vapaa-ajantoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen ja Hyvis-toiminnan kautta tuodaan mukaan hyvinvoinnin teemoja.

Yhteistyöt ja verkostot

Teemme aktiivisesti yhteistyötä eri oppilaitosten, yhteisöjen, yritysten ja hankkeiden kanssa. Kartoitamme tällä hetkellä muun muassa hankintaketjujemme kestävyyttä ja vastuullisuutta. Vastuulliset hankintaketjut ja yhteistyökumppanit ovat meille tärkeitä niin opiston omassa toiminnassa kuin yhteistyöprojekteissa muiden toimijoiden kanssa.

Lukuisien kotimaisten yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen lisäksi teemme yhteistyötä myös kansainvälisellä tasolla. Tällä hetkellä olemme mukana esimerkiksi Erasmus+-hankkeessa, ja toteutamme opiskelijavaihtoa Prahan Kaarlen yliopiston kanssa. Lisäksi olemme mukana OsaajaKS työllisyyden palveluketju-hankkeessa, joka tarjoaa suomen kielen ja kulttuurin koulutusta maahanmuuttajavanhemmille. Olemme myös osatoteuttajina Osaavat Opistot-hankkeessa, joka on vapaan sivistystyön henkilöstön osaamisen kehittämishanke. Suomen kansanopistoyhdistyksen johtamassa Aikuisille osaamista -hankkeessa olemme suunnittelemassa kahta perustaitokokonaisuutta: kestävyystaidot ja digitaidot. Hanke tuottaa yhteiset opetussuunnitelmat koko kansanopistokentälle.

Hankkeilla pyrimme olemaan osa koulutuksen saavutettavuuden mahdollistamista, osaamisen kehittämistä sekä kansainvälisen koulutuksen ja suhteiden ylläpitoa ja vahvistamista. Lisäksi vastuullisten verkostojen rakentaminen on tärkeää niin opistomme toiminnan jatkuvuuden kuin kestävän kehityksen toteuttamisen kannalta.